Öğrenci Meclisi

SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

 • Eğitim kalitesini artırmaya çalışır.
 • Öğrenci sorunlarını tespit eder.
 • İyileştirme takımları kurar, katılımcı çözümler üretir ve uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
 • Kulüplerin etkinliklerinin yapılmasına yardımcı olur, koordine eder.
 • Sosyal ve kültürel tüm konularda yapılacak çalışmaları planlar, temsil eder ve koordine eder.
 • Okul idaresi ile işbirliği yapar ve eşgüdüm sağlar.
 • Okulumuzu İlçe, İl ve Türkiye Başkanlar Kurulunda temsil eder.
 • Okulumuzda yapılan tüm projelerle ilgili bilgi sahibi olur, projeleri izler ve onlara katkıda bulunur.
 • Yapılacak olan ve yapılan tüm etkinliklerle ilgili tüm öğrencileri törenlerde bilgilendirir.

SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ ÖZELLİKLERİ

 • Girişken olmalı,
 • Başarılı olmalı,
 • Plan yapmayı bilmeli,
 • Zamanını verimli kullanabilmeli,
 • Sosyal ilişkileri güçlü olmalı,
 • Neşeli olmalı,
 • Grup içinde davranmayı bilmeli,
 • Kendine güvenli olmalı,
 • Ekip çalışmalarında görev alıp, yönetebilmeli,
 • Aktif olmalı,
 • Yeni fikirler üretebilmeli,
 • Kendini geliştirebilmeli,
 • Her etkinliği izlemeli, yön vermeli ve sorunları çözebilmeli,
 • Her durumda ve her ortamda bizleri en iyi şekilde temsil edebilmeli,

ÖĞRENCİ MECLİSİ'NİN AMAÇLARI

 • Öğrencilerin okulun genel düzenine uymalarını sağlamak, bu düzene uyulmasında katkıda bulunmak.
 • Öğrencilerde sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlamak, kendi kendilerini eleştirme ve kontrol edebilme yetilerini geliştirmek öğrencilere okulu sevdirmek, benimsetmek sıcak bir atmosfer içinde çalışma ve kişisel atılımlar yapabilme alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilere çevre problemlerine eğilebilme ve onları çözme yeteneğini kazandırmak.
 • Okulda öğrenciler arasında karşılıklı saygılı ve ölçülü olabilme, anlayışla hareket edebilme alışkanlıklarını vermede çaba sarf etmek.
 • Gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer vermek.
 • Tören ve bayramlarda yapılacak aktivitelerde görev almak.

ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına, etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına, öğrenci sorunları ve bu sorunların çözümüne, okuldaki eğitici kol faaliyetlerinin başkanları ile işbirliği yaparak okul ve eğitim bölgesinde yapılacak spor ve kültürel yarışmaların, yöresel ve milli günlerin kutlanmasına vb. sosyal etkinliklerin yapılmasına katkıda bulunmak.
 • Öğrenci – öğretmen – idare iletişiminde etkin rol almak.
 • Tören, bayram ve diğer organizasyonlarda görev almak.
 • Gerektiğinde okulu dışarıda temsil etmek.
 • Diğer okulların öğrenci kurullarıyla iletişime geçerek, okulumuzun diğer okullarla iletişimini arttırmak.
 • Okulun iyileştirilmesine yönelik eğitim ve seminer çalışmalarına katılmak ve görev almak.
 • Yıllık sınavların ve etkinliklerin planlanmasına katılmak.
 • Bir sonraki yılın öğrenci kurulu seçim çalışmalarını yürütmek.
 • Yeni seçilen öğrenci kurulu üyelerini kurul çalışmaları konusunda hazırlamak.
 • Okul yıllık çalışmalarına etkin olarak katılmak.
 • Sene sonu mezuniyet törenini organize etmek, bayrak, flama devir teslimini yapmak.
 • Okul yemek mönülerinin belirlediği kurula yetkili seçmek, gibi temel konularda okul yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunmak.

ÖZEL AY OKULLARI'nda Okul Meclisi Milli Eğitim Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda kurulur ve yönetilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclislerinin Amacı ve İlkeleri

Madde 5-Amaç

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 6-Uygulama İlkeleri

Demokrasi ve Okul Meclisleri uygulamasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü temel kabul etme,

b) Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme,

c) Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve adil davranma,

d) Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul etme,

e) Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretme,

f) Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoşgörü ile yaklaşma,

g) Eşitlik ilkesine önem verme ve uygulama,

h) Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygulama,

ı) Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana ilke olarak kabul etme,

j) Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirme.

Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu, Çalışmaları, Görev ve Yetkileri

Madde 7-Seçim

Seçimler, gizli, serbest, eşit, tek dereceli ve genel oy esaslarına göre yapılır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak gerçekleştirilir. Bölge milletvekilleri yapılacak seçimlerde gözlemci olarak yer alabilirler.

Madde 8-Tanıtım Serbestliği ve Süresi

Tanıtım; oy kullanma gününden beş gün öncesinin sabahında başlar ve oy kullanma gününden önceki gün saat 17.00' de sona erer. Okul Seçim Kurulları, adayların istekleri üzerine okulun ve halkın huzurunu bozmamak şartıyla düzenleyeceği programa göre tanıtım yapılmasına izin verebilir. Okul yönetimi, seçim süresince yapılacak tanıtım çalışmalarına rehberlik eder ve denetim sürecini işletir. Tanıtım amacıyla hazırlanan; afiş ve duvar ilânları, flâmalar ve benzerleri, okul seçim kurullarınca gösterilen yerlere asılır. Adaylar, el ilânı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler. Ancak oy verme gününden bir gün önce saat 17.00' den sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır. Tanıtım, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu, kişilik haklarını zedeleyici, insan haklarına aykırı olamaz. Herhangi bir siyasî parti, sendika, dernek, vakıf veya siyasî faaliyet gösteren örgütün isim, bayrak, flâma, afiş, amblem ve benzeri simgeleri kullanılamaz. Adaylar, tanıtım döneminde hediye ve promosyon dağıtamaz. Tanıtım ile ilgili yasaklara uymayanlar, iki kez uyarılmalarına rağmen uymamaya devam ederlerse Okul Seçim Kurulu tarafından seçilme haklarından mahrum bırakılır.

Madde 9-Okul Seçim Kurulunun Oluşumu

Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.

Madde 10- Sandık Kurulunun Oluşumu

Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir. Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir.

Madde 11-Okul Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Okul Seçim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek.

b) Oy sandıklarını kurmak ve diğer seçim araç gerecini sağlamak.

c) Sandık Kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

d) Sandık kurulu başkanlıklarınca, seçim işlerinin yürütülmesinde tereddüde düşülen konuları açıklığa kavuşturmak.

e) Sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek okul seçim bölgesi için bir tutanak düzenlemek.

f) Seçim çevresindeki seçim takvimini belirlemek.

g) Verilen diğer görevleri yapmak. Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri

Sandık Kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek.

b) Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy kullanma işlerini yürütmek.

c) Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve tutanağa kaydetmek.

d) Tutanaktaki kararlara karşı yapılan itirazları derhal okul seçim kuruluna göndermek.

e) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek, bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte zamanında okul seçim kuruluna teslim etmek.

f) Verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 13-Ant İçme

Seçim ve sandık kurulu başkanı ve üyeleri, görevlerine başlamadan önce kurul önünde birer birer aşağıdaki metni okuyarak ant içerler.

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, insan haklarını korumanın en yüksek değer olduğuna inanarak, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi dosdoğru yapacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Madde 14-Kurulda Çoğunluğun Sağlanması

Kurul asıl üyeleriyle toplanır. Sandık başında oy kullanma işlemi başlamadan önce veya oy kullanma sırasında Okul Seçim Kurulu veya Sandık Kuruluna dahil üyelerden biri veya birkaçı görevine gelmezse yedek üyeler çağrılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde Okul Seçim Kurulu Başkanı boş kalan üyelikleri uygun gördüğü kişilerle doldurur.

Madde 15-Oy Kullanma Yeri

Kapalı oy kullanma yeri; gözetlenmeyecek ve seçmenin oyunu rahatlıkla kullanabileceği şekil ve nitelikte olmalıdır. Aday listeleri kapalı oy kullanma yerinde asılı durur. Sandıklar seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde kullanabileceği mekânlara konur. Okul yönetimince mahallî imkânlarla sağlanan malzemeler sandık yerine kullanılabilir. Sandığın Mühürlenmesi Madde 16- Sandık Kurulu Başkanı, oy kullanma işlemine başlanmadan önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan üyelerin önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühürler ve üyelerle birlikte yaptığı işlemleri tutanağa kaydeder. Bu işlem için okuldan sağlanan mühür kullanılabilir.

Madde 23-Aday Olma ve Üyeliğin Düşmesi

Şubedeki her öğrenci “şube temsilciliği” için aday olabilir Disiplin cezası alan veya cezası okul disiplin kurulu kararı ile silinmemiş öğrenciler aday olamaz. Seçim Zamanı ve

Madde 24- Seçim Sonuçlarına İtiraz

Seçim takviminin ilânını takip eden ilk hafta içerisinde şube temsilcileri seçilir ve ilân edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar, seçim sonuçlarının ilânını takip eden ilk iş günü içinde yapılır ve Okul Seçim Kurulu tarafından en geç üç gün içinde sonuçlandırılır, ilân edilir. Okul seçim kurulunun verdiği kararlar kesindir.

Madde 25-Şube Temsilcilerinin Seçimi

Şube temsilciliği seçimleri sınıf/şube rehber öğretmeni gözetiminde şubelerde, öğrenciler arasından öğrencilerin oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy açık tasnif usûlüne göre aynı gün gerçekleşir. Eşitlik durumunda kur'a çekilir. Şube temsilcilerinde boşalma olması durumunda, en çok oyu alan ikinci aday şube temsilcisi olarak görevlendirilir. Şube temsilcileri aynı zamanda sınıf başkanlığı görevini de yürütebilir.

Madde 26- Okul Öğrenci Meclisi'nin Oluşumu (Değişik : EYLÜL 2006/2588 TD)

Okul öğrenci meclisi, her şubenin kendi içinden seçeceği bir temsilcinin katılımından meydana gelir. Birleştirilmiş sınıflarda birinci sınıflar hariç bütün öğrenciler meclis üyesi olarak kabul edilir. Okul öğrenci meclisi başkanlık divanı seçimi, okuldaki seçmen öğrencilerin oylarıyla yapılır. Başkanlık divanına yalnız okul öğrenci meclisine seçilmiş sınıf temsilcileri aday olabilir. Seçimler, hazırlanacak listeler üzerinden bu Yönergenin 31'inci maddesine göre yapılır. Okullar, okul öğrenci meclisleriyle ilgili iş ve işlemleri ekim ayı içinde tamamlayacak şekilde planlar ve uygularlar.

Başkan bu amaçlara uygun olarak hazırladığı  öğrenci kurulu yıllık çalışma programını  okul yönetiminin onayından sonra uygular.